Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/elkadotc/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

 

Pagină web în lucru!
Partea în engleză este mai completă....

Caut student/a pentru a ajuta la corecturi, eventual traduceri.....

Newsletter subscription

Experimente de doi bani

Conținutul acestei pagini va fi actualizat și îmbunătățit, cu unele corecturi în cartea viitoare legate curenti electrice și undele electromagnetice
De, , TEN EURO "experimente

experiment 1

Un circuit simplu reproduceexperimentul Oersted ( fig 1 . ) Se face folosind prima dată un conductor neizolate ( L ) , o sursă și un ac magnet . Cândîntrerupătorul este închis , determinând astfel un curent electric să curgă înconductor ,acul magnetic plasat în apropiereaconductorului este deviată . De îndată ce se oprește curentul ,acul revine la poziția sa inițială .
Dacă direcțiacurentului este inversată ,acul este deviat în direcția opusă . Este bine cunoscutinfluența curentului electric asupraacului magnetic .
În schimbare radicală a doua conductorul L succesiv cu :
• un bar semiconductor - un tip de material galena este mult mai disponibil ;
• un tub de gaz la presiune scăzută ;
• un conductor ionic - o soluție de NaCl este ușor de obținut și procesele de electrozi nu sunt atât de importante pentru experiment .
În cazul gazelor tubului există un potențial mai ridicat necesar pentru a avea un curent electric care curge prin circuit.
Când contactul este comutatorul , în cazul în care aceste experimente Oersted modificate , acul magnetic rămâne undeviated din direcția NS . Contrar electromagnetismul efective care postulat că un curent electric produce un efect magnetic , în cazul electric curentul care trece prin gaze , semiconductori, sau soluție , efectele magnetice sunt unele ordine de mărime mai mici în comparație cu conductor metalic . Dacăpolaritatea sursei este schimbat , din nou, nici o influență a curentului electric asupraacului magnetic se observă . Unde este eroarea ?

atom001

Figura 1 . experiment Oersted

Nu există nici o explicație în electromagnetism efectivă , pentruprezența câmpului magnetic din jurul conductoarelor în caz deconducție metalic , precum șiabsențaacelași câmp magnetic , în cazul altor tipuri de conducție .
Acest experiment sugerează o corelație între tipul de conducere și a proprietăților magnetice și în această carte va fi prezentat o explicație calitativă a acestor fenomene .

experiment 2

Schema experimentului este prezentată în fig 2 și se află într- un circuit serie format dintr-o baterie de 1,5 V , o ceașcă de apă , și un miliampermeter .
Pentru început pune apă distilată în Cupa și să respecte indicația de ampermetru . În mod normal,trebuie să fie apă distilată izolator ;valoarea intensității este foarte scăzută , aproape de zero , în funcție depuritatea apei .
Acum, pune un pic de sare de bucătărie pic în apă și a observa efectele . Indicarea ampermetru modificat în mod semnificativ . Lăsați curent să treacă printr- un instrument de timp pic și să rețineți intensitatea curentului la diferite momente de timp . În mod normal,valoarea rămâne constantă cu mic descrescătoare după timp îndelungat datorită eșapament ale bateriei ( acest lucru poate fi preveni folosind o sursă stabilizată la 1,5 V ) . Pentru buget mai economic comuta ampermetru cu limba și de a folosi numai o baterie normală de 1,5 V. În caz de apă distilată limba ta nu va simți curentul electric . Când se adaugăsare la soluțialimba va simțicirculația curentului electric .
Acesta este un experiment banal făcut la predarea fizicii nivel scăzut și , probabil, vă va întreba : Care este trucul ?

atom003

Figura 2 . Proiectați experimentul

Știm că soluția de sare permite curentului electric să treacă prin , iar acest lucru este datorat ionilor de care călătoresc spre electrozi și reacții chimice au loc la interfata electrod - soluție . Dar ce sa întâmplat , dacă ionii nu au posibilitatea de a reacționa la electrozi și pentru a schimba electroni ? Din electrochimie știm că pentru electroliza apei sunt necesare mai mult de 1,7 volți , și de NaCl electroliză aprox . 4 volți . În experimentul nostrutensiunea este mai mică decât valoarea necesară pentru reacțiile de electrozi și pentru transferul de electroni , fapt confirmat , de asemenea, vizual , pentru că nu se observă reacții la electrozi . În acest caz, conform fizicii reale ionii trebuie să migreze electrozi și la începutulintensitate trebuie să fie mare , datoritămișcării taxelor în soluție ; în timp în jurul electrozilor sunt formate regiuni încărcate ( fig. 3 . ) Și intensitatea curentului electric trebuie scădea ca în fig 4 , admițând o viteză constantă de ioni în soluție . După un interval de timpintensitatea curentului electric trebuie devenit zero șisoluție transformă într- un condensator în aceste condiții .
atom005
Figura 3 . Ionii de circulație în soluție

atom008


Figura 4 Variația preconizată a intensității curentului

Realitatea este opus; cu o sursă stabilizată ,intensitatea curentului rămâne indefinit constantă în timp . Acumularea de sarcini în jurul electrozilor și comportamentul condensator de soluție nu se observă în aceste condiții de experimente .
Din nou, nu există nici o explicație posibilă în electrodinamica .


experimentul 3

Circuitul este la fel ca în experimentul 2 , schimba doar sursa ( de preferat sursă de curent continuu ) și o cuvă de dimensiuni mai mari de apă . Mai bine o cuvă cu forma dreptunghi , o dimensiune fiind de cel puțin 10 ori altă dimensiune . Alege o tensiune de până la 60 V și verifică intensitatea să fie de până la 20 mA . Apoi, a pus un deget în cuvă , în partea opusă a poziției electrozilor și porniți K.senzație nu este atât de plăcut , dar este destul de instantanee .
Potrivit real electrodinamica senzație ta nu este o realitate . Deoarece ,curentul electric este format dintr-un flux de curgere electroni între electrozi , astfel încât este imposibil să curgă încealaltă parte a cuvei . Dacă unii electroni va îndrăzni să aventura în această direcție viteza lor sunt nesemnificative , astfel încât să trebuie să aștepte minute sau ore , în scopul de a fi bătut de către un electron și să simtă ceva .
atom009
Figura 5 . Experimentul 3 proiectare

Din nou, nici o explicație de la electrodinamică .

experiment 4

Ia un televizor vechi și a pus în fața lui o folie de aluminiu ( disponibil în orice supermarket ), conectat la un ampermetru și la nul punct ca în fig . 6 . Este mai bine să rămânem folia de pe partea exterioară a tubului și pentru a acoperi o parte mai mare a ecranului . Porniți televizorul și urmăriți indicația de ampermetru . În mod normal, electronii emiși de tub sunt accelerate la 27-30 kV . O parte din ei a lovit folie metalică și fluxul prin ampermetru formează un , , curent electric " . Dar ampermetru refuză să arate nici o indicație așteptat . Deconectați ampermetru și se lasă sarcina electrică pentru a trece prin corpul tau ( pune o mână pe un conductor și alte la alt conductor ) . În mod normal, un flux de electroni ( un curent electric în concepția actuală ) fluxul prin degetul de la tablă la punctul de nul , dar te simti nimic . Compara situația cu experimentul anterior atunci când nu electronii trec prin degetul .

atom011

Figura 6 . Experiment 4 Design

Dacă vă deconectați ampermetru și a pus un voltmetru conectat la tablă și a null punct o diferență de potențial este înregistrată întotdeauna din cauza diferenței de încărcare electrostatică de folii și punctul nul .
Care estesensul curentului electric ?

experiment 5

Un circuit simplu reproduceexperimentul inducție Faraday ( fig. 6 ) se face .

atom013

Figura 6 . experimentul Faraday

La începutul repete experimentul de Faraday . În cazul în care magnetul se indreapta spre sau înapoi față de conductor metalic L în ampermetru un curent electric mic este înregistrat .
In a doua etapă înlocuiconductorul metalic L cu un conductor ionic ( o cuvă cu soluție de NaCl ) și se repetăexperimentul . Este necesar să se facă unele adaptări pentru TVA , în scopul de a efectua experimentul . Luate în considerare direcția de deplasare a ionilor în câmp magnetic în interiorul TVA , doi pereți de TVA sunt acoperite cu o folie metalică și mai mult la un ampermetru ca în figura 7 .
În cazul în care magnetul se indreapta spre sau înapoi față de TVA ,ampermetru nu indică apariția unui impuls de curent . Se repetăexperimentul cu o concentrație mare de sare și un magnet puternic . Se repetăexperimentul cu diferite direcții de magnet relative la electrozi . Rezultatele sunt aceleași mai precis absența unui curent electric atunci când ionii se deplasează în soluție în prezența unui câmp magnetic .

atom 015
Figura 7 . Modificat experimentul Faraday

Până în prezent curentul electric este definit ca o mișcare de încărcare . Desigur legat deexperimentviteza de electroni este considerată mai mare, atunci viteza de ioni în soluție . În același timp, este necesar să se ia în considerare faptul că , în conductor metalic doar electronii se mișcă , dar în soluția de ioni pozitivi si negativi sunt liber să se miște . Chiar admițând o viteză mai mică de ioni în raport cu electroni cu tehnicile actuale ar trebui să fim capabili să probele un mic impuls electric atunci când magnetul se deplasează relativ la TVA .
Nu există o explicație plauzibilă a acestui experiment în real electrodinamică .
Citind această carte veți descoperi răspunsurile la aceste experimente simple macroscopice , cu rădăcini în lumea atomică .

 

THE CONTENT OF THIS PAGE WILL BE UPDATED AND IMPROVED WITH SOME CORRECTIONS IN THE FUTURE BOOK RELATED TO THE ELECTRIC CURENTS AND ELECTROMAGNETIC WAVES 
THE ,,TEN EURO” EXPERIMENTS

Experiment 1

A simple circuit reproducing the Oersted experiment (fig 1.) is made using first time an unisolated conductor (L), a source and a magnet needle. When the switch is closed, thus causing an electric current to flow in the conductor, the magnetic needle placed near the conductor is deflected. As soon as the current stops flowing, the needle returns to its original position.
If the direction of the current is reversed, the needle is deflected in the opposite direction. It is well known the influence of electric current over the magnetic needle.
In second step change the conductor L successively with:
• a semiconductor bar - a galena material type is more available; 
• a tube gas at low pressure;
• an ionic conductor – a NaCl solution is easy to obtain and the processes of electrodes are not so important for experiment.
In case of tube gas there is necessary a higher potential in order to have an electric current flowing through circuit.
When the contact is switch on, in case of these modified Oersted experiments, the magnetic needle remain undeviated from N-S direction. Contrary to actual electromagnetism which postulate that an electric current produce a magnetic effect, in case of electric current passing through gases, semiconductors, or solution, the magnetic effects are some order of magnitude smaller in comparison with metallic conductor. If the polarity of source is changed, again no influence of electric current over the magnetic needle is observed. Where is the error?

atom001

Figure 1. Oersted experiment

There is no explanation in actual electromagnetism, for the presence of magnetic field around conductors in case of the metallic conduction, and the absence of the same magnetic field in case of other types of conduction.
This experiment suggests a correlation between conduction type and magnetic properties and in this book a qualitative explanation of these phenomena will be presented.

Experiment 2

The experiment scheme is presented in fig 2 and resides in a series circuit formed by a battery of 1,5 V, a cup of water, and a miliampermeter. 
For the beginning put distilled water in the cup and observe the indication of ampermeter. Normally the distilled water must be insulator; the value of intensity is very low, close to zero, depending on the water purity.
Now put a little bit kitchen salt in the water and observe the effects. The indication of ampermeter modified significantly. Leave the current to pass through instrument a little bit time and note the current intensity after different moments of time. Normally the value remain constant with small decreasing after long time due to the exhausts of battery (this can be prevent using a stabilized source at 1,5 V). For more economical budget switch the ammeter with your tongue and use only a normal battery of 1,5 V. In case of distilled water your tongue will not feel the electric current. When the salt is added to the solution the tongue will feel the circulation of electric current.
This is a banal experiment made at low level teaching physics and probably you will ask: what’s the trick?

atom003

Figure 2. Experiment design

We know that salt solution permits to electric current to pass through, and this is due to the ions which travel toward electrodes and chemical reactions take place at electrode-solution interface. But what’s happened if the ions have not the possibility to react at electrodes and to change the electrons? From electrochemistry we know that for water electrolysis are necessary more then 1.7 Volts, and for NaCl electrolysis approx. 4 Volts. In our experiment the voltage is lower than value necessary for electrode reactions and for electron transfer, fact confirmed also visually, because no reactions are observed at electrodes. In this case according to actual physics the ions must migrate to electrodes and at beginning the intensity must be great due to the movement of charges in solution; in time around the electrodes are formed charged regions (fig 3.) and intensity of electric current must decrease like in fig 4, admitting a constant velocity of ions in solution. After a time interval the intensity of electric current must became zero and the solution transforms in a capacitor in this conditions.
atom005
Figure 3. Ions circulation in solution

atom008


Figure 4 Expected variation of current intensity

The reality is opposite; with a stabilized source, the intensity of current remains indefinitely constant in time. The accumulation of charge around the electrodes and capacitor comportment of solution is not observed in these conditions of experiments.
Again there is no possible explanation in electrodynamics.

Experiment 3

The circuit is the same like in experiment 2; change only the source (preferable DC source) and a vat of larger dimension for water. Better a vat with rectangle form, one dimension being at least 10 times the other dimension. Chose a voltage up to 60 V and check the intensity to be up to 20 mA. Then put a finger in the vat in opposite side of electrodes position and switch on K. The sensation is not so pleasant, but is quite instantaneous. 
According to actual electrodynamics your sensation is not a reality. Because, the electric current is formed by a flux of electrons flow between electrodes, so it is impossible to flow in the other part of the vat. If some electrons will dare to adventure in this direction their velocity are insignificants so you must wait minutes or hours in order to be knocked by an electron and to feel something.
atom009
Figure 5. Experiment 3 design

Again no explanation from electrodynamics.

Experiment 4

Take an old TV set and put in front of him an aluminum metal foil (available in any supermarket) connected to an ammeter and to null point like in fig. 6. It’s better to stick the foil on the external part of tube and to cover a greater part of the screen. Start the TV and watch the indication of ampermeter. Normally the electrons emitted by tube are accelerated at 27-30 kV. A part of them hit the metallic foil and flow through ammeter forming an ,,electric current”. But the ammeter refuse to show any expected indication. Disconnect the ampermeter and leave the electric charge to pass through your body (put one hand on a conductor and other to the other conductor). Normally a flux of electrons (an electric current in actual conception) flow through your finger from metal sheet to the null point but you feel nothing. Compare the situation with the previous experiment when no electrons are passing through your finger.

atom011

Figure 6. Experiment 4 design

If you disconnect the ampermeter and put a voltmeter connected to the metal sheet and to null point a difference of potential is always registered due to the difference of electrostatic charge of foils and null point. 
What is the meaning of electric current?

Experiment 5

A simple circuit reproducing the Faraday induction experiment (fig. 6) is made.

atom013

Figure 6. Faraday experiment

At beginning repeat the experiment of Faraday. When the magnet is moving toward or back relative to the metallic conductor L in the ammeter a small electric current is registered. 
In the second step replace the metallic conductor L with an ionic conductor (a vat with NaCl solution) and repeat the experiment. It is necessary to make some adaptation for vat in order to perform the experiment. Taken into consideration the direction of ions movement in magnetic field inside the vat, two walls of the vat are covered with a metallic foil and further to an ammeter like in fig 7. 
When the magnet is moving toward or back relative to the vat, the ammeter does not indicate the apparition of a current pulse. Repeat the experiment with a higher concentration of salt and a powerful magnet. Repeat the experiment with different directions of magnet relative to the electrodes. The results are the same more precisely absence of an electric current when ions are moving in solution in presence of a magnetic field.

atom 015
Figure 7. Modified Faraday experiment

To date electric current is defined like a charge movement. Of course related to the experiment the speed of electrons is considered higher then speed of ions in solution. In the same time it’s necessary to take in consideration that in metallic conductor only electrons are moving but in the solution positive and negative ions are freely to move. Even admitting a lower speed for ions relative to electrons with actual techniques we should be able to evidence a small electric pulse when the magnet is moving relative to the vat.
There isn’t a plausible explanation of this experiment in actual electrodynamics.
Reading this book you will discover the answers to these simple macroscopic experiments with roots in atomic world.

© 2017 All Rights Reserved Coșofreț Sorin Cezar

MegaMenu RO


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/elkadotc/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/Minifier.php on line 227

Please consider supporting our efforts.for establishing a new foundation for exact sciences

Amount